Aanscherping missie en herijking strategie

Opdrachtgever: Directeur / Bestuur
Rol: Strategisch adviseur

Aanleiding

Door de afname in aantal oorspronkelijke bedrijven en de sterke toename van partnerbedrijven, is met het verstrijken van de tijd de profilering en koers welke de branche vereniging vaart, vager geworden

Doel van dit traject

Het verkrijgen van een eenduidig beeld over de belangen, kansen en bedreigingen binnen de branche organisatie en welke aspecten de huidige strategie en de kernpunten van de brancheorganisatie versterken of verzwakken

Daarna worden in een aantal sessies met het bestuur en directie de nieuwe strategische kaders vastgesteld, voorzien van concrete uitwerkingen

Uitkomsten

De uitkomsten van dit traject zijn een aangescherpte missie, een duidelijke strategie met concrete strategische ankerpunten, welke tastbaat, communiceerbaar en meetbaar zijn

Reikwijdte van de opdracht

  • De branchevereniging en alle aan de branche vereniging verbonden organisaties in haar netwerk