Ontwerp en inrichting Service Propositie

Ontwerp en inrichting Service Propositie

Opdrachtgevers: Directeur Directoraat Commerciële zaken / Directeur Directoraat Klantcontacten
Rol: Adviseur

Doelstelling 

Dit traject behelst het ontwerp en samenstellen van een servicepropositie, zodanig dat beleid en uitvoering op een praktische en meer zakelijke wijze op elkaar aansluiten en beter met elkaar samenwerken.

Aanpak en resultaat

Resultaat van deze aanpak is dat de organisatie in staat is om haar commerciële beleid en doelstellingen op een heldere manier te verwoorden, en door te vertalen in een servicepropositie, zodat deze effectief door andere directoraten kan worden uitgevoerd. Deze directoraten worden hierdoor in staat gesteld hun organisatie-onderdelen daartoe optimaal in te richten en te monitoren. Daarmee zal een goede samenhang tussen de directoraten mogelijk worden en kunnen partijen elkaar aanspreken op heldere gronden.

Tevens zal een aanzet worden gemaakt, op welke manier de organisatie haar profiel in de markt kan laten aansluiten op het gebruik en de inrichting van de kanalen om de kloof tussen idee, beleid en uitvoering zo klein mogelijk te maken.