Visie

De visie van Raimond Nicodem op de diverse aspecten van markt, onderwijs, opdracht, opdrachtgever en aanpak van veranderingen.

Visie op professioneel onderwijs

De ervaringen welke ik tot op heden heb opgedaan, door bijdrages te leveren aan het onderwijs middels gastcolleges, geven veel energie. Het is inspirerend aan beide kanten, leuk om te doen en dankbaar om hierin eeen rol te kunnen spelen. Beroepsonderwijs, Hogescholen en Universiteiten kunnen veel toevoegen aan hun studenten door kennis en ervaring vanuit het bedrijfsleven regelmatig aan colleges en werkprojecten toe te voegen.

Visie op de markt

Nieuwe ontwikkelingen leggen druk op organisatie

Als gevolg van externe integratie, digitalisering, robotisering, veranderde wetgeving en normen en waarden, zijn de afgelopen jaren vele nieuwe mogelijkheden in de marketing van producten en diensten ontstaan. De ‘technische’ mogelijkheden tot transparant kunnen opereren zijn daarmee toegenomen. Dit alles legt een uitdagende druk op de organisatorische aspecten. Transparantie is troef en dat kan behoorlijk bedreigend zijn. Tevens  stelt het hogere eisen aan de belangrijke relatie tussen klant en organisatie. Daarbij is verandering een constante geworden en vormt zo een complex geheel van te managen ontwikkelingen.

Klant, markt en medewerkers willen duidelijkheid

Non-transparante organisaties krijgen steeds meer “last” van voorbij- of weglopende klanten. Het is met de huidige digitale middelen eenvoudig te zien welke waar voor hoeveel geld er te koop is. Organisaties waarvan de diensten en producten meer kosten dan bij de concurrent en waar de “added value” niet (meteen) duidelijk uit blijkt, heeft het al lastig. En in de krapper wordende arbeidsmarkt is het behouden van kwalitatief personeel en het aantrekken van potentiële medewerkers ook van groot belang.

Visie op de opdracht

Altijd Maatwerk

Elke organisatie kent haar eigen cultuur, dynamiek en problematiek. Daarom is altijd door mij een specifieke aanvliegroute gebruikt. De kracht qua aanpak zit in dit maatwerk en inlevingsvermogen in de organisatie. Dit maatwerk werd uiteraard ondersteund door algemene en generieke principes.

Afdalen tot de kern

Binnen de aanpak en uitvoering keek ik altijd naar onderliggende aspecten, problemen en uitdagingen. Een juiste fundament voor de verandering en van daaruit duurzaam opgebouwde oplossing is steeds weer belangrijk geweest voor een gedragen eindresultaat.

Geen dikke rapporten

Dikke rapporten en veel tekst bleken niet effectief en schrokken in de regel af. Werken met bondige tekst, beelden en overzichten waren voor mij dé manier om alle belanghebbenden goed inzicht te geven in problematiek, voortgang en resultaat. Letterlijk inzichtelijk maken wat er speelde. Dit maakte energie en creativiteit los in de organisatie.

Visie op de opdrachtgever

Juiste Match: Lef en besluitvaardigheid belangrijk

De opdrachtgever moest bij mij passen en ik moest bij de opdracht passen. Als gevolg van het type opdracht zijn tegenstelling in belangen binnen de organisatie, spanningen en escalaties meer regel dan uitzondering geweest. Dat maakte dat een goede relatie met mijn opdrachtgever altijd essentieel is geweest voor het welslagen.

Mijn opdrachtgever moest voldoende lef, vertrouwen en commitment hebben en tonen om resultaten te bereiken. In de regel kreeg ik de opdrachten van seniore leidinggevende rollen in de organisatie, zoals lid van de Directie, Divisiedirectie, Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.

Visie op de aanpak

Werkveld was vaak onduidelijk

 

In de praktijk bleek een vraag, probleem of uitdaging veelal achterliggende en soms nog niet zichtbare aspecten te hebben. Het kunnen omgaan met het ontbreken van een directe, strak omlijnde opdrachtomschrijving was mijn kracht. In een later stadium werd deze dan samen met de opdrachtgever verder samengesteld.

Denken én doen

Omdat ik zowel op het strategische als operationele niveau advies verleende en ook de daadwerkelijke uitvoering van programma´s, projecten en/of deelprojecten ter hand nam, begeleidde ik hierdoor actief de gewenste beweging en liet deze tot resultaat leiden. Regievoering en programma-management waren daarom belangrijke kernwaarden bij de uitvoer om te komen tot resultaat.

Inlevingsvermogen en sensitiviteit

Het onderscheid in mijn aanpak was het snel te kunnen inleven in de heersende problematiek en daarbij niet beperkt zijn in welke markten ik opereerde. Sensitief voor verhoudingen en belemmeringen die resultaat en vernieuwing in de weg stonden, was ik in staat om op alle niveaus binnen en buiten een organisatie te schakelen.

Spin in het web tussen stakeholders

Een duurzaam en waardevol trackrecord is opgebouwd in het soepel omgaan met fricties in het bedrijf: spanningen in de bestuurslaag, spanningen tussen de bestuurslagen onderling of weerbarstigheid in de dialoog met de medezeggenschap als gevolg van de op handen zijnde veranderingen. Ik was in staat als een door ieder vertrouwde spin in het web tussen bestuurder, medewerkers, medezeggenschap en andere belangrijke stakeholders te zitten.