Bestuurlijke en operationele ontvlechting VGZ en Univé

Opdrachtgever

Raad van Bestuur | Rol: Programma directeur
Periode: 2010 t/m 2012

Inleiding

Het zorgverzekeringsbedrijf UVIT is een fusieproduct van de coöperaties Univé, VGZ, IZA en Trias. Dit bedrijf heeft een 6-tal jaren in deze vorm heeft geopereerd. In 2010 is besloten de coöperatie Univé bestuurlijk en operationeel te ontvlechten (bestuurlijke en operationele ontvlechting) uit UVIT en als zelfstandige zorg- en schadeverzekeraar te laten voortbestaan.

Nieuwe strategie leidde tot splitsing
Bestuurlijke en operationele ontvlechtingDe Onderlinge Waarborgmaatschappijen van Univé, inclusief het Schadebedrijf en gelieerde ondernemingen, en VIT (VGZ-IZA-Trias) hebben in 2010 besloten om ieder met een eigen strategie te gaan werken. Ten behoeve hiervan werd een nieuw bedrijf opgezet, aangeduid met Nieuw Univé, waar Onderlingen, Schade, SUR, Redutch en Compander in opgenomen zijn. Het nieuwe bedrijf Univé heeft ten opzichte van het zorgbedrijf en de centrale stafdiensten een eigen directie, besturing en bedrijfsorganisatie. Hiertoe is een akkoord op hoofdlijnen overeengekomen tussen partijen, wat uitgewerkt is geworden in een vaststellingsovereenkomst.

Deze Vaststellingsovereenkomst leidde tot een juridische en bestuurlijke ontvlechting tussen Coöperatie VIT Groep u.a. enerzijds en Coöperatie Univé u.a. anderzijds.

Vanwege deze gescheiden verantwoordelijkheden in besturing, gingen alle over en weer geleverde diensten onder de respectievelijke eigen verantwoordelijkheden vallen.

Opzet programma
Om een goede inrichting van het nieuwe bedrijf mogelijk te maken en deze voornoemde diensten materieel en qua verantwoordelijkheid te kunnen overdragen, is een Programma genaamd Bestuurlijke Herinrichting opgestart. Dit Programma valt onder verantwoordelijkheid van een gezamenlijk vastgestelde Steering Committee.

Het Programma voorziet o.a. in een proces waarlangs de ontvlechting op verantwoorde, objectieve en volledig transparante manier zal geschieden. Deze ontvlechting (of defusie) is door de Raad van Bestuur van UVIT opgedragen aan Raimond Nicodem.

Doelstelling

Huidige structuur voor ontvlechting
Het programma heeft tot doel gehad om zowel de bestuurlijke ontvlechting alsmede de operationele ontvlechting (carve-out) en overdracht van diensten tussen het zorgbedrijf en het schadebedrijf op een goede en verantwoordeliojke manier te regelen.

Overall verantwoordelijk voor de defusie- en het ontvlechtingsprogramma alsmede het managen van het multi-disciplinaire programmateam. Het programma heeft gezorgd voor een goed gereguleerde en beheerste bestuurlijke- en organisatorische defusie tussen de twee verzekeraars alsmede het ontvlechten van diensten vanuit het centrale bedrijf.

Programma en structuur

Nieuwe structuur na ontvlechtingDe ontvlechting is opgezet als een programmastructuur met Raimond Nicodem als Programma Directeur en voorzitter van het Programmabestuur. Een Steering Committee (paritair overleg) is in het leven geroepen om de belangen van zowel VGZ als Univé te behartigen en te waarborgen. Dit Steering Committee bestond uit 2 leden van de Raad van Bestuur van VGZ, 2 bestuurders van de Onderline Waarborgmaatschappijen (in feite de eigenaren van de coöperatie Univé), de Programma Directeur en de Programma Secretaris.

Procesopzet - Overdracht en ontvangstHet Programma voorziet in een proces van herinrichting waarlangs de ontvlechting op verantwoorde, objectieve en volledig transparante manier zal geschieden. Uitgangspunt is “splitsen tenzij” en “overdragen as is”, tegen de laagste kosten en de minste risico’s bij zo mogelijk gelijkblijvende kwaliteit.

Specifieke aanpak voor complexe structuur

Voor dit programma is door ons een specifiek en op maat gemaakt procesmodel ontwikkeld, het “Proces van Herinrichting”. Dit procesmodel is de basis geweest voor alle verdere specieke modellen, projectaanpak, alsmede de scenario’s voor besluitvorming en implementatie. De daaraan gerelateerde fiscale-, financiële-, HRM- en IT-componenten zijn allen meegenomen in dit traject. Op deze manier is de complexe problematiek van de bestuurlijke herinrichting goed en beheersbaar gemanaged. Scenario-ontwikkeling, netwerkplanning, risico-analyses, etc zijn onderdeel geweest van deze uitvoering.

Borging van kennis en kunde

Het verdiende aanbeveling ten behoeve van de personeelsbezetting aan de ontvangende kant van zowel de programma- als de staande organisatie, zoveel mogelijk gebruik te maken van personeel wat reeds aan de ontvangstzijde zat, ofwel personeel wat vanuit de latende organisatie overging naar de ontvangende organisatie.

Dit was relevant in verband met de continuïteit en de opbouw van kennis en kunde op de juiste plaatsen.

Verschil overdracht versus optimalisatie

Denken én doen

Met het programmateam is ook uitvoering gegeven aan de feitelijk implementatie van deze defusie. Lees hier het interview…

Carve-out

Verantwoordelijk voor het ontvlechtingsprogramma voor alle resterende diensten en functies na de succesvolle bestuurlijke splitsing van de twee verzekeraars. De eerste 135 diensten zijn overgedragen op moment van bestuurlijke splitsing; de resterende 400 verschillende diensten en bedrijfsfuncties zijn na de bestuurlijke splitsing overgedragen.