Ontwerp en inrichting Service Propositie

Opdrachtgevers: Directeur Directoraat Commerciële zaken / Directeur Directoraat Klantcontacten

Rol: Adviseur

Doelstelling: Service Propositie Optimalisatie bij Zorgverzekeraar VGZ: Samenwerking en Duidelijkheid in Actie

Service propositie - Zorgverzekeraar VGZ

Optimalisatie van de Service Propositie bij Zorgverzekeraar VGZ: Samenwerking en Duidelijkheid in Actie

In 2004 heeft Zorgverzekeraar VGZ een baanbrekend Service Propositie traject doorlopen, onder leiding van de bekwame Raimond Nicodem. Als Adviseur in het Directoraat Commerciële Zaken en Directoraat Klantcontacten lag de verantwoordelijkheid op zijn schouders om een servicepropositie te ontwerpen en samen te stellen. Dit maakte dat het beleid en de uitvoering op een praktische wijze met elkaar verbonden werden en ook een meer zakelijke benadering mogelijk maakte.

Zijn Aanpak: Verheldering en Samenwerking

Het hart van dit traject was gericht op het ontwerp van een servicepropositie die niet slechts een document op papier is, maar een levendige weerspiegeling van de commerciële beleidsdoelen. Onder zijn leiding kreeg de organisatie de middelen om deze doelen helder te verwoorden en te vertalen in een servicepropositie die niet slechts op papier leeft, maar effectief kan worden uitgevoerd door verschillende directoraten.

Dit heeft geleid tot een situatie waarin de organisatie nu in staat is haar commerciële beleid op een gestructureerde wijze te communiceren en deze te laten doorvloeien in alle lagen van het bedrijf. De servicepropositie fungeert als een kompas, waardoor verschillende directoraten hun organisatieonderdelen optimaal kunnen inrichten en monitoren. Het resultaat is een synergetische samenwerking tussen de directoraten, waardoor heldere communicatie en wederzijdse verantwoordelijkheden nu mogelijk zijn.

Concrete Resultaten: Duidelijkheid en Efficiëntie

Dankzij dit traject is de organisatie niet alleen in staat geweest om haar commerciële doelstellingen beter te formuleren, maar heeft ook een solide basis gelegd voor effectieve uitvoering door verschillende directoraten. De helderheid die is gecreëerd, stelt hen in staat om de organisatiestructuur te optimaliseren en de voortgang nauwlettend te volgen.

Deze verbeteringen zorgen ervoor dat de samenhang tussen de directoraten wordt versterkt, waardoor alle partijen elkaar kunnen aanspreken op duidelijke gronden. Dit heeft niet alleen geleid tot een betere onderlinge communicatie, maar ook tot een verhoogde efficiëntie binnen de organisatie.

Toekomstgericht Denken: Profiel in de Markt en Optimaal Gebruik van Kanalen

Naast het stroomlijnen van interne processen, is er ook gekeken naar de toekomst. Hoe kan de organisatie zich profileren in de markt en de kloof tussen idee, beleid en uitvoering minimaliseren?

Dit heeft geresulteerd in een strategie om het organisatieprofiel beter te laten aansluiten op het gebruik en de inrichting van diverse kanalen. Men wil niet alleen begrepen worden binnen de muren, maar ook daarbuiten. Een aanzet is gemaakt om de markt te verkennen en manieren te identificeren waarop de positie versterkt kan worden.

Sleutelwoorden: Service Propositie, Commercieel Beleid, Organisatiestructuur, Samenwerking tussen Directoraten, Marktprofilering, Efficiëntie, Heldere Communicatie

Als er teruggekeken wordt op dit traject, zijn er niet alleen concrete verbeteringen in de dagelijkse operaties zichtbaar. Ook is er een stevige fundering voor toekomstige groei gelegd. De servicepropositie is niet slechts een document; het is een levende entiteit die de kern vormt van de organisatie. Het heeft geleid tot een betere samenwerking tussen directoraten. Het heeft ook de deur geopend naar nieuwe mogelijkheden op de markt.

Zorgverzekeraar VGZ kijkt uit naar het verankeren van deze positieve veranderingen en het voortbouwen op het momentum dat gecreëerd is. Samen wordt er gestreefd naar een toekomst waarin de servicepropositie effectief is en een stempel drukt op de markt.