Stichting HDMH Tijdelijk bestuurder – Een bijzondere en bizarre uitdaging binnen een zorginstelling in 2013

Stichting HDMH – Raad van Toezicht (Opdrachtgever)
Rol: Transitie Manager / Bestuurder a.i. 

Inleiding

Wat begon als invulling van een duidelijke hulpvraag van de Raad van Toezicht bij Stichting HDMH, perfect geschikt voor een professionele aanpak, en een even duidelijke versterkte opdracht ontaarde in een waar volksgericht. Een volksgericht wat even snel weer uitdoofde als dat het ontstond. Een kernmerk van sociale media, die we toen nog maar mondjesmaat kende.

Achtergrond

Stichting Humanitas DMH (HDMH), een landelijk werkende organisatie welke zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking, stond tot en met juni 2013 onder leiding van een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB) (bestuurder) en van de toezichthouder van de Stichting, de Raad van Toezicht (RvT).

De RvT zag toe op Humanitas DMH, een stichting welke zich als vele instellingen in een zwaar weer verkerende zorgmarkt bevond, en had de verantwoordelijkheid om Humanitas DMH op een goede en voor de cliënten en medewerkers verantwoorde manier te laten werken. De stichting had als gevolg van een jaren gelden ingezette reorganisatie voor 2012 een verlies geboekt van € 600.000,-

Wijzigingen in de bestuurskamer

De voorzitter van de Raad van Bestuur had aangegeven ultimo 2013 te vertrekken. Hier was reeds een vaststellingsovereenkomst voor overeengekomen tussen de voorzitter van de RvB en de RvT.

Het achterblijvende lid van de RvB (een voormalig team manager binnen HDMH) werd door de RvT nog bestuurlijk te onervaren geacht om al zelfstandig als voorzitter van de RvB te gaan opereren. Daarnaast moest HDMH zich sterk maken voor de lopende transitie naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De RvT zag zich voor een enorm dilemma geplaatst.

De RvT is toen op zoek gegaan naar ervaren specialisten, die het lid van de RvB kon gaan ondersteunen in de groei naar een volwaardig bestuurder en tevens te kunnen helpen met de complexe transitie van de WMO.

Medio mei 2013 is Raimond Nicodem, op dat moment directeur van Nicodem Management Consulting BV, naast een aantal andere kandidaten benaderd door een lid en de voorzitter van de RvT van Humanitas DMH.

Specifieke ervaring in complexe transities

Het verzoek aan Nicodem was om met specifieke expertise en ervaring ondersteuning te bieden door de koers van HDMH te helpen richten, de organisatie door de complexe transitie naar de WMO te geleiden en coaching en ondersteuning te bieden aan de RvB.

Specifieke ervaring van buiten de zorgsector was daarbij een eis.

Afweging en doel Raad van Toezicht (RvT)

Afwegingen RvT HDMH - Opdracht Raimond NicodemHet doel van de RvT was de stichting zelfstandig haar belangrijke taak voor deze kwetsbare groep in de maatschappij te laten blijven vervullen. De RvT heeft haar verantwoordelijkheid genomen en haar afwegingen gemaakt. Deze afwegingen hebben binnen de RvT unaniem geleid tot de keus voor Raimond Nicodem van Nicodem Management Consulting BV uit de 3-4 beschikbare kandidaten.

De Raad van Ttoezicht had in haar selectie van deze ondersteuning aangegeven dat zij voor deze taak perse iemand uit het bedrijfsleven met een bewezen track record wilde aantrekken. Zij heeft in haar afweging meegenomen dat dit een andere (lees hogere) tariefstelling met zich meebracht.

De RvT beoordeelde dat er de noodzaak tot zware ondersteuning lag in relatie tot de uitdagingen waar Humanitas DMH op dat moment voor stond. De RvT oordeelde dat het niet nemen van drastische maatregelen maatschappelijk onverantwoord zou zijn, terwijl zij wel de verantwoordelijkheid voor de Stichting Humanitas DMH droeg en de middelen en de autoriteit had om deze in te zetten.

Raimond’s taak was ook de door de RvT expliciet gewenste ondersteuning te geven aan het zittende bestuurslid met zijn instemming. Hieruit volgde de formulering van de opdracht voor de start op 1 juli 2013.

Doelstelling / Opdracht

 • Begeleiding / coaching Raad van Bestuur
 • Transitie manager WMO
 • Inspringen bij crisissituaties in en bij de stichting HDMH
 • Analyse lopende activiteiten – Doorlichting business cases – Begeleiding Bestuur en Raad van Toezicht

Wat kwam Nicodem tegen bij HDMH in deze analyse?

Er is in juli hard gewerkt om een goede analyse te maken waar de stichting HDMH  stond, wat de knelpunten waren en hoe hier op een goede en adequate manier een goede doorstart aan gegeven kon worden. Uit deze analyse kwam het volgende naar boven:

 • 3-jarig gebrekkig reorganisatieplan, wat na 1,5 volledig was vastgelopen
 • Een onervaren lid van de Raad van Bestuur, die net naar de functie van Voorzitter van de Raad van Bestuur was benoemd door de Raad van Toezicht
 • Er was een decentralisatie op gang gebracht, waardoor alle kritische kennis en ervaring al deels verloren was gegaan
 • Idealistische kijk op het bedrijf, waardoor de economische grondslagen uit het oor waren verloren
 • 85 boventallig verklaarde medewerkers, wie al een jaar in deze situatie verkeerde en nog aan het werk waren
 • Meeste boventallige medewerkers waren vervangen door externe krachten
 • Deze externe krachten voerde extern uitgezette projecten uit, ook weer bemand met andere externe krachten
 • Onderneminsgraad van meer dan 20 leden, welke niet adequaat hadden ingegrepen bij ontstane sitauties in het verleden
 • Zwaar verlieslatende operatie
 • Enorm uitgaven patroon voor het uittesten van niet goed bedachte en slecht ontwikkelde concepten
 • Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) niet op orde
 • Zorgkosten liepen de pan uit, met als gevolg een tekort van dik € 2 miljoen
 • Financiële controle door de auditing commissie schoot zwaar tekort

Wat gebeurde er eind juli 2013?

Vertrouwensconflict - Opdracht RvT - Raimond NicodemOp 17 juli jl., dik twee weken na aanvang groeide een intern vertrouwensconflict tussen RvB en RvT. Dit conflict sluimerde natuurlijk al lagere tijd, maar door de ingreep van de RvT (het neerzetten van een externe kracht) liepen de gemoederen snel hoog op.

De RvB leden probeerde het besluit van de RvT te ondergraven door een interne memo naar de medewerkers te sturen met de oproep om de RvB te steunen en de RvT te berispen om haar besluit.

Deze actie van de RvB leden heeft tot gevolg gehad dat, na een ochtend intens overleg tussen de RvB en RvT, de RvB geschorst door de RvT en naar huis is gestuurd. Op dat moment is aan Raimond Nicodem terstond door de RvT verzocht om op tijdelijke basis de rol van tijdelijk bestuurder op zich te nemen.

Deze opdracht is door Raimond Nicodem aanvaard, niet vanuit eigen wens, maar vanuit zijn verantwoordelijkheidsgevoel om na zijn uitgevoerde analyses Humanitas DMH niet stuurloos te laten. De daags nadien geplande zomervakantie van Raimond is door hem geschrapt.

Kort geding

Kort geding - RvT - Opdracht Raimond NicodemDe door de Raad van Toezicht geschorste bestuurders hebben vlak na hun schorsing een kort geding aangespannen tegen het schorsingsbesluit van de RvT. De geschorste bestuurders eisten terugkeer op hun positie en herstel van hun autoriteit binnen de stichting.

Tevens stelde de geschorste RvB leden dat Raimond Nicodem niet mocht verschijnen op de zitting in de rechtbank, aangezien zij de rechtmatigheid van het besluit van de RvT in twijfel trokken.

Een team van 2 ervaren advocaten hebben de verdediging namens de stichting HDMH gevoerd, terwijl de 2 geschorste RvB leden ieder vertegenwoordigd werden door hun eigen advocaten.

Noot: De geschorste voorzitter van de RvB had al haar vertrek aangekondigd en was er al een vaststellingsovereenkomst getekend. Dit wierp ook voor de Rechtbank een typisch licht op de zaak.

Geschorste RvB verliest kort geding

Het kort geding werd op alle fronten door de geschorste RvB leden (de eisers) verloren. De schorsing bleef een feit en ging over tot ontslag van de net benoemde nieuwe voorzitter (het RvB lid waar de RvT twijfels bij had). De voormalig voorzitter had al een vaststellingsovereenkomst, waardoor alleen vroegtijdige beëindiging werd ingeroepen.

De behandeling van dit kort geding heeft enorm veel  tijd en geld gevraagd van de toch al in moeilijkheden verkerende stichting. Deze behandeling heeft ook niet meegeholpen aan het desalniettemin hoge tempo van verbetering.

Tevens kregen de beide ontslagen bestuurders forse bedongen beëindigingsvergoedingen mee naar huis.

Vreemde rol van de OR

De OR binnen de stichting heeft ook een bijzondere rol gespeeld. De OR was destijds fel gekant tegen de benoeming van het tweede lid van de Raad van Bestuur, toen de voorzitter van de RvB had aangegeven te willen stoppen. De benoeming van het tweede lid van de RvB is desalniettemin doorgegaan.

Bij de aanstelling van Raimond Nicodem als adviseur door de RvT schoot op dezelfde manier de OR in het verkeerde keelgat. Weinig oog hebbende voor de precaire situatie waarin de stichting zich bevond, stelde de OR zich op het standpunt dat zij adviesplicht hadden over deze aanstelling. Dit proces is door de RvT alsnog in gang gezet, maar werd gehinderd door de RvB.

Nadat de OR ingelicht werd meteen na de schorsing van de zittende RvB leden, was de OR ontstemd over het feit dat zij niet eerder was ingelicht en meldde dat zij Raimond Nicodem niet als de tijdelijk bestuurder accepteerde, totdat een ordentelijke adviesaanvraag door de RvT was ingediend. De RvT heeft zich toen op een noodsituatie en overmacht beroepen, omdat de stichting dan ‘stuurloos’ zou zijn voor minstens een aantal maanden.

Raimond Nicodem heeft toen aan de voorzitter van de OR en de ambtelijk secretaris meegedeeld dat hij formeel was aangesteld als tijdelijk bestuurder en dat hij, gezien de precaire situatie bij de stichting, een aantal instemmings- en adviesplichtige handelingen zou gaan verrichten.

Als de OR daarover niet wilde overleggen, verspeelde de OR daarmee haar positie. De OR heeft toen de keus gemaakt om toch in gesprek te raken. De verhoudingen groeiden daarna op een goede manier naar elkaar toe.

De OR gaf daarna ook toe dat er zaken veranderd moesten gaan worden om weer gezond te worden. De handen gingen gelukkig op elkaar.

Opzet nieuwe strategie en structuur

In de periode eind juli, augustus en een deel van september 2013 dagen, nachten en weekenden doorgewerkt om het noodzakelijke snelle resultaat te bereiken. Bovendien moesten de bestuurlijke taken als gevolg van de schorsing van de tweehoofdige RvB opvangen worden.

 • Missie en visie aangescherpt en concreet gemaakt
 • Strategie opnieuw opgesteld
 • Nieuwe regio indeling opgezet
 • Product lijnen en product managers benoemd
 • Sales organisatie opgezet
 • Nieuw MT benoemd
 • Drie ontwikkelstromen neergezet (sales, operationele hygiëne, kostenbeheersing)

Inzet operationele verbeteringen

 • Structurele kosten omlaag gebracht (EUR 1 miljoen voor 2013, EUR 700k voor 2014)
 • Stimulans open cultuur bij personeel
 • Stimulans aan IT ontwikkelingen
 • Externe krachten vervangen door interne krachten, inclusief begeleiding van deze interne krachten
 • Knelpunten belicht in uitvoering zorg inclusief maatregelen
 • Focus op sales, communicatie en aanbestedingen

Resultaat

In amper twee maanden tijd (juli en augustus 2013) is in samenwerking met veel enthousiaste medewerkers van de organisatie onder leiding van Raimond Nicodem bij Humanitas DMH een heldere en begrijpbare lijn neergezet. Een echte co-productie met het personeel.

De aangescherpte missie, visie, nieuwe organisatiestructuur en concrete aanpak is door de gehele organisatie (medewerkers, Ondernemingsraad en Centrale Cliënten Raad) omarmd en begin september door de RvT unaniem goedgekeurd.

Er zijn veel inefficiënties aangepakt, veel verbeteracties aangebracht en zaken gecorrigeerd. Er is direct al veel geld bespaard door overbodige kosten (niet zijnde personeel) te beperken. Op 12 september jl. was Humanitas DMH klaar voor fase 2 (de invulling en versteviging), welke zou duren tot het einde van 2013.

Focus draait van organisatorisch naar politiek en juridisch

Wat gebeurde er op 13 september 2013?

Op donderdag 12 september 2013 werd de Raad van Toezicht gebeld door een verslaggeefster van De Volkskrant na een anonieme melding op Publeaks.
N.B. Publeaks is een website (live gegaan begin september 2013), welke  is ontwikkeld voor klokkenluiders die misstanden in de maatschappij aan de pers willen melden. Publeaks meldde: “Eerste Publeaks-vangst: zorg-interimmer krijgt ton voor maand werk”.

De vragen gingen over de vermeende hoge beloning van de tijdelijk bestuurder Raimond Nicodem. De Raad van Toezicht heeft aangegeven dat aanstelling van Raimond een besluit is geweest van de RvT en dat over salarissen of beloningen geen uitspraak werd gedaan.

Vrijdag 13 september 2013 is de betreffende verslaggeefster van De Volkskracht uitgenodigd voor een uitgebreide toelichting wat er bij Stichting HDMH aan de hand was en wat de aanpak was om goed uit de crisis te komen met behulp van eigen personeel en een goed strategisch plan.

14 september 2013 – Volkskracht plaatst artikel

VolkskrantDe Volkskrant publiceerde op zaterdag 14 september 2013 een aantijging wegens gesuggereerd overmatige declaratie- en graaigedrag over Raimond Nicodem.

Dit artikel was suggestief en tendentieus van aard en ook feitelijke onjuistheden bevatte. Deze anonieme gegevens en de context zijn niet geverifieerd en gevalideerd door De Volkskrant, ook niet in het interview op 13 september met de verslaggeefster van De Volkskrant.

Ook zijn de in het artikel gepubliceerde facturen door De Volkskrant niet vooraf overlegd voor verificatie en uitleg. Dit had veel onnodige commotie kunnen besparen.

De gehele Nederlandse pers heeft op 14 september jl. dit artikel voor waarheid aangenomen en zonder hoor en wederhoor gepubliceerd. Dit heeft geleid tot beeldvorming van de publieke opinie. Door deze berichtgeving is ook de Stichting Humanitas DMH, haar cliënten en medewerkers alsmede de Vereniging Humanitas geschaad.

Als gevolg van bedreigingen is Raimond Nicodem genoodzaakt geweest direct  zijn positie als waarnemend bestuurder bij Stichting Humanitas DMH neer te leggen. Dit zette een streep door de noodzakelijke versterking en verbetering van de organisatie, welke net positief op gang was gekomen.

Tijdsgeest van sociale media destijds

Tijdsgeest sociale mediaDit hele gebeuren vond plaats in een tijdsgeest, waarin het viraal gaan van allerlei gedachtes of geruchten nog geen gemeengoed waren. De transparantie die Stichting HDMH wilde uitstralen in de toelichting aan de verslaggeefster was door de pers helemaal niet gewenst.

Het ging maar om één ding: buitensporige beloningen in de zorg. De hele context was niet interessant. Dé reden dat het klakkeloos werd overgenomen door alle schrijvende pers en zelfs door televisie-omroepen.

Ongecontroleerde explosie van geruchten

Het artikel veroorzaakte een letterlijke ongecontroleerde explosie van geruchten, haat, nijd, frustraties, meningen, etc. Iets wat we heden ten dagen als “gewoon” ervaren (het komt namelijk haast dagelijks voor bij bekende en onbekende Nederlanders), stond in 2013 nog in de “kinderschoenen”.

Raimond kreeg op 14 september 2013 uitnodigingen om aan tafel te gaan bij ‘Paul en Witteman’, ‘Humberto Tan’, ‘TV Rijnmond’ en vele anderen. Daarnaast werd het huisadres van Raimond ‘belaagd’ door pers, TV-wagens in de straat, interviews van lokale politici van de SP, en dergelijke. Het onderwerp heeft 2x het NOS 20:00 uur gehaald, tussen het Fyria-treinen debakel van de NS en de chemische wapens in Syrië. De piek van de berichtgeving lag duidelijk op 14 en 15 september 2013, daarna doofde het als een kaars uit. De “nieuwswaarde” was weer achterhaald door andere “belangrijkere” zaken.

Politie doet onderzoek naar bedreigingen

Als gevolg van de talloze bedreigingen vanuit de sociale media is na het doen van aangifte door Raimond van bedreiging, smaad en laster, door de Politie onderzoek naar stafbare feiten gedaan bij De Volkskrant en de diverse individuele bedreigingen. Raimond en zijn gezin hebben in deze periode dik 3 weken onder verhoogde politiebescherming gestaan.

Ook het direct en ongecontroleerd overnemen van deze berichtgeving door de politiek, die hier via diverse ministers ongezouten kritiek leverde, terwijl door hun eigen departementen al een uitgebreid onderzoek werd gedaan naar deze aantijgingen, was toen opzienbarend. In de hudige tijd kijken we er niet eens meer van op. Het Volkskrant artikel werd klakkeloos en automatisch (dus zonder hoor/wederhoor) groots veroordeeld door de politiek (Martin van Rijn – Ministerie van VWS, Ronald Plasterk – Ministerie van Algemene Zaken, Henk van Gerven – SP).

Tegenstellingen artikel De Volkskrant en werkelijkheid

In tegenstelling tot de berichtgeving in de pers en de daaruit voortvloeiende suggesties zijn er geen vaste medewerkers ontslagen; integendeel: boventallige medewerkers als gevolg van de eerdere mislukte reorganisatie onder het oude bestuur zijn deels herplaatst in de nieuw opgezette structuur. Behoud van kwaliteit en daarmee continuïteit stond bovenaan in de aanpak van Raimond.

In plaats van de gesuggereerde angst bij medewerkers was juist terugkeer van vertrouwen en rust aanwezig.

Eveneens is de suggestie in de vele reacties op het artikel dat er reeds banden waren tussen de leden van de RvT en Raimond Nicodem onjuist. Voor medio mei 2013 waren zowel de leden van de RvT als Stichting Humanitas DMH en Raimond Nicodem absolute onbekenden van elkaar.

Kamervragen

Op basis van de publicaties in de Nederlandse pers op 14 september jl. zijn door de politiek vragen gesteld aan de Staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk. Deze vragen zijn maandag 7 oktober 2013. door de minister van Binnenlandse Zaken beantwoord op basis van dezelfde publicaties in de Nederlandse pers.

Later is dit antwoord onderschreven door de staatssecretaris van VWS op basis van dezelfde publicatie. Er is door voornoemde ministeries in de beantwoording geen enkele verificatie gedaan, noch bij Stichting Humanitas DMH, noch bij de Raad van Toezicht, noch bij Raimond Nicodem.

Uitkomst onderzoek Ministerie van VWS inzake potentiële WNT-overtreding

Op 14 september 2013 is, gebaseerd op de berichtgeving in De Volkskrant, een anonieme melding gedaan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een mogelijke overtreding van de WNT inzake de bezoldiging van topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Tijdelijk bestuurder - Uitkomsten onderzoek WNT - CIBG - Ministerie van VWSDe toezichthouder van het Ministerie van VWS, het CIBG, heeft volledig onderzoek gedaan en in haar rapportage vastgesteld dat er geen enkele sprake is geweest van overtreding van de WNT, noch door Raimond Nicodem in casu Nicodem Management Consulting BV, noch door de Raad van Toezicht van Stichting Humanitas DMH.

Begeleidende brief van 30 oktober 2013 inzake het onderzoeksrapportage Ministerie van VWS – Toezichthouder CIBG – Dr. Ir. G.J.M.W. Arkesteijn, directeur (lees hier…).

Er is formeel aangetoond dat er niet buiten de marktkaders geopereerd is. Ook vakinhoudelijk zijn er geen negatieve opmerkingen gemaakt.

Genoemde bedragen waren -en bleken ook- suggestief

Het in het artikel genoemde bedrag was geenszins een vast bedrag per maand, geen salaris en laat zich om dezelfde redenen niet met 12 vermenigvuldigen tot een jaarsalaris. Deze rekensommen zijn erg suggestief en ook onjuist gebleken.

In de overeenkomst welke Raimond Nicodem had met de Raad van Toezicht, bevond het afgesproken en totaal afgerekende honorarium zich volledig binnen de wettelijke kaders van de:

 • WNT (Wet Normering Topinkomens),
 • maar ook binnen de veel striktere BBZ-code (Beloning Bestuurders in de Zorg).

Het totaal uitbetaalde honorarium aan Raimond Nicodem als waarnemend bestuurder bedraagt een fractie van de in de perspublicaties genoemde bedragen. Dit is ook vastgesteld door het Ministerie van VWS, welke een uitgebreid onderzoek heeft uitgevoerd naar de aantijgingen.

Daarnaast besloeg één van de twee facturen een reeds afgeronde opdracht, welke volledig losstond van de functie van tijdelijk bestuurder.

Conclusie

Wat begon als een lastige uitdaging om een vastgelopen reorganisatie los te trekken, de bestuurder daarmee te helpen en ook de transitie naar de WMO mogelijk te maken, ontaarde letterlijk in een volksgericht. Inhoudelijk ging het namelijk niet. Er was geen negatief oordeel over de verstrekte opdracht, de aanpak, de kwaliteit ervan en de uitkomsten: alleen de vermeende hoge beloning scoorde hoge ogen.

Motto

Nog even ter herinnering: je zult het haast vergeten na dit rampzalige verhaal:

Dit ging in oorsprong om een verstrekte opdracht, gegeven door de Raad van Toezicht, welke hun verantwoordelijkheid nam om een zwak staande stichting voor gehandicaptenzorg uit het slop te halen en weer te laten groeien. 

De veroorzakers waren uiteraard niet bekend, al waren er sterke vermoedens. Immers, de wrok kwam uit duidelijke bron, en de samenwerking hiervan met intern personeel was ook helder, vanwege de vertrouwelijke documenten die gepubliceerd werden.

Als gevolg hiervan kende de uitkomst alleen maar zware verliezers: De stichting zelf, het personeel, de oud-bestuurders, de Raad van Toezicht en Raimond Nicodem als tijdelijk bestuurder. Immers, er was wel degelijk iets aan de hand met de onderneming, waarop geacteerd moest worden met structurele maatregelen.

Laat u hierdoor nooit uit het veld slaan om noodzakelijke stappen te nemen voor uw onderneming. Of dit nu een stichting is of een BV. Aan dergelijke zaken toegeven, zet de uitkomst bij voorbaat vast. Slappe knieën en zachte heelmeesters maken de zaak alleen maar erger. 


Reacties uit de professionele markt

Deze debatten slaan altijd door naar selectieve verontwaardiging

Me judiceDe Tilburgse bedrijfsethicus Dubbink schrijft dat dit soort debatten altijd doorslaan naar selectieve verontwaardiging en selectief gebruik van marktuitkomsten. Dubbink stelt dat Nederlanders zich ten diepste laten kennen als mensen die niet kunnen en willen leven in een marktsamenleving (lees artikel…).

Artikel van Wim Dubbink – © Me Judice – 16 oktober 2013
Wim Dubbink (1963) is hoogleraar bedrijfsethiek aan het departement filosofie van Tilburg University en aan het Tilburg Sustainability Center. Zijn onderzoek richt zich op de filosofische aspecten van de bedrijfsethiek.14-09-2013 – Salaris Humanitas DMH-Consultant aanmerkelijk lager

“Goed, we waren er zelf ook ingetuind, maar het ‘graaien’ van de Humanitas DMH-Interimmer lijkt iets genuanceerder te liggen dan in eerste instantie gedacht. Als we even de loep leggen op een ander gedeelte van de door De Volkskrant afgebeelde factuur, dan zien we dat er een uurloon van 250 euro exclusief BTW wordt gedeclareerd.

Op één factuur voor 209,5 uur werk, op een andere zien we voor 26k aan uren gedeclareerd, dus dat is bij een gelijk uurtarief nog 104 aanvullende uren. Nicodem declareerde dus (als de foto in De Volkskrant klopt) 313,5 uur à 250 euro = 78.275 euro.

Die 313,5 uren kunnen natuurlijk in één maand gemaakt zijn (wat op zijn minst opmerkelijk zou zijn), maar normale mensen in loondienst doen daar acht weken over. En dan kom je omgerekend op een jaarsalaris van 520.000 euro, maar daar zit dan wel pensioen en vakantiegeld bij.

Het is dus nog niet de helft van het door De Volkskrant berekende ‘omgerekende jaarsalaris’ van 1,1 miljoen euro. Dat zou Nicodem alleen toucheren als hij 365 dagen per jaar en 10 uur per dag zou werken. En de BTW in eigen zak zou mogen steken. Waarmee we overigens niet willen zeggen dat Nicodem niet rijkelijk betaald wordt…”


14-09-2013 – Woede kweken is de beste manier om mensen achter je te krijgen.

“Schijnt in de hersenen hetzelfde effect te creëren als cocaïne [citation needed]. Media en politiek maken hier maar al te graag gebruik van (STEEDS. MAAR. WEER.). Het is een beetje zwak voor iemand die comments plaatst, maar persoonlijk zou ik het niet kunnen volhouden om 24 uur per dag verontwaardigd te zijn.

On topic: Niet alleen zit er achter interimmanagement vaak nog een organisatie die ook betaald moet worden, maar daarnaast worden ze vaak alleen erbij gehaald als er figuurlijk gereanimeerd moet worden. Hoop werk, dat een hoop kost, maar ook een hoop oplevert”.


15-09-2013 – Factuur is niet verbazingwekkend

“De factuur is niet verbazingwekkend, het bedrag van het aantal uren ook niet. Wat dan wel is: waarom was dat interim-management überhaupt nodig? Dat betekent toch maar 1 ding: dat zowel de RvB als de RvT ongelofelijke incompetente sukkels zijn (overigens is dat in bestuurlijk Nederland ook niet echt verbazingwekkend).

Het punt is dit: als één consultant / interimmanager binnen een maand (of 2) 1 miljoen aan bezuinigingen kan realiseren, kosten kan besparen, wat zijn dan nog de competenties van het Dagelijks Bestuur en de RvT? Waarom zitten die op hun stoeltjes en wat verdienen zij?

Dat zijn dan overduidelijk kosten die moeiteloos weggesneden kunnen worden, want als een interim dat in 300 uur kan (met doorlichten van de organisatie, onderzoek, eigen maken van de stukken, etc.) dan zijn zij geen knip voor de neus waard. Hoeveel miljoenen belastinggeld zijn er bij die club ten onrechte weggepist voordat Nicodem daar binnenkwam?

Dat lijkt mij de werkelijke vraag en het werkelijke schandaal. En overigens wordt de suggestie gewekt alsof die 300+ uur door Raimond Nicodem zelf zouden zijn gemaakt. Dat hoeft helemaal niet. Hij heeft ook een backoffice en een team van medewerkers. Enfin. Nicodem lijkt me weinig te verwijten. Humanitas wel”.


14-09-2013 – Factuur is zo te controleren

Het is geen ton. Het is 52,000 euro (209 uur @ € 250), dat zijn alleen een beetje veel uren tegen een hoog tarief. De rest is de uren van een assistent en 21% BTW – maar dat gaat direct naar de staat. De Volkskrant heeft boter op zijn hoofd met het opkloppen van dit gegeven. Gelukkig zijn ze zo dom om de rekening af te drukken, dus dit kan iedereen controleren.


Rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idiotsLinks naar de diverse persartikelen

Zie in de volgende links een kleine greep uit het massale aantal nieuwsartikelen, die verschenen zijn op en rond 14 september 2013:

Brabants Dagblad (artikel en TV-uitzending) – Verontwaardigde reacties over salarisvergoeding consultant uit schijndel bij humanitas dmh
NOShttps://nos.nl/l/550993
SKIPRHumanitas DMH betaalt grif voor interimmer
Arts en autoBlinde vlek
BNN-VaraEerste Publeaks-vangst zorg-interimmer krijgt ton voor-maand werk
De TelegraafConsultant in de zorg 1 ton in juli
NU.nlZorgbestuurder verdiende ton in maand
ParoolRaad van Toezicht Humanitas unaniem achter keuze zorgconsulent
NRCZorgbestuurder verdiende honderdduizend Euro voor maand werk